Proglas
NK Dinamo već dugo vremena nije gospodski klub, zagrebački ponos i hrvatska svetinja.
saznaj više

Učlani se u NK Dinamo, pokaži da si istinski dinamovac i bori se za svoj klub!
saznaj više
Članski model
Malmö FF jedan od najboljih švedskih klubova ustrojen je prema članskom modelu...
saznaj više 
Pratite ZZD na :


Prijatelji inicijative :

Pravni kutak
STATUT NOGOMETNOG KLUBA DINAMO

Na temelju (.... zakoni iz zaglavlja od 1998 do 2009...)
STATUT
NOGOMETNOG KLUBA DINAMO

(neslužbeni pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Nogometni klub „Dinamo" je športska udruga čije je ustrojstvo i način djelovanja uređen ovim Statutom.
Nogometni klub „Dinamo" je profesionalni športski klub.

Članak 2.

Nogometni klub „Dinamo" ima svoje pravne osobe, te ima sva prava i obveze koje po zakonu pripadaju pravnim osobama.

Nogometni klub „Dinamo" se kao športska udruga vodi u registru kod nadležnog tijela državne uprave.

Nogometni klub "Dinamo" predstavlja predsjednik Izvršnog odbora a zastupa Uprava kluba i sportski direktor

Članak 3.

Svaki građanin može pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati članom Kluba

Članak 4.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada osigurava se na način propisan ovim Statutom.

1. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA

Članak 5.

Naziv Kluba glasi : Nogometni klub „Dinamo".
Skraćeni naziv Kluba glasi: NK „Dinamo".

Članak 6.

1. Sjedište Kluba je u Zagrebu, Maksimirska 128.
2. Klub djeluje na području Grada Zagreba
3. Klub je član zagrebačkog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu ZNS) i neizravno Hrvatskog nogometnog saveza (HNS)
4. Klub, njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se:
-postupati sukladno pravilima nogometne igre koja je donio međunarodni nogometni savez BORD (IFAB)
-poštovati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair playa
-poštovati statut, pravilnike FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ZNS-a u svako vrijeme
-priznati nadležnost arbitražnog suda za sport CAS u Lausanni Švicarska, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a.
-podnositi sve sporove nacionalnih razmjera koji su nastali iz ili u vezi s primjenom statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.
Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju
5. Klub i osobe iz stavka 4. ovog člana suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e, UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.
6. Klub se obvezuje natjecati u natjecanjima koja organiziraju HNS i ZNS i da će plaćati članarinu za članstvo u ZNS-u.


Članak 7.

Klub ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, sa ispisanim nazivom i mjestom sjedišta Kluba po obodu pečata i znakom u sredini.

Članak 8.

Znak Nogometnog kluba "Dinamo" je kružnog oblika i simbolizira oblik nogometne lopte, a što ukazuje na osnovnu djelatnost Kluba.
Osnovica znaka sastavljena je od dva polukruga:
- jedan sadrži povijesni hrvatski grb s naizmjeničnim crvenim i bijelim poljima
- drugi je u tradicionalnoj plavoj boji Grada Zagreba sa bijelim slovom "d" što predstavlja početno slovo naziva kluba "Dinamo"
Sve linije unutar znaka kao i rub znaka izvedene su u boji zlata.

Članak 9.

Ciljevi kluba su:
- okupljanje građana a naročito mladeži radi bavljenja amaterskim te profesionalnim nogometom
- razvoj i unapređivanje nogometa kao športske igre, postizavanje vrhunskih športskih rezultata u zemlji i inozemstvu
- stručno i profesionalno osposobljavanje igrača te športskih djelatnika u cilju ostvarenja vrhunskih rezultata
- obavljati nakladničku djelatnost objavljivanja tiska iz područja rada udruge u skladu s posebnim propisima

Kako bi se ostvarili ciljevi propisani zakonom i ovim Statutom, Klub ima slijedeće zadaće:
- organizirano okupljati članstvo Kluba svih uzrasta;
- sudjelovati u nogometnim natjecanjima - za prvenstvo, kup, međunarodnim utakmicama, turnirima, prijateljskim utakmicama, utakmicama veterana i ostalo;
- organizirano provoditi obrazovanje i stručno usavršavanje nogometnih djelatnika;
- organizirano voditi treninge i potrebne športske pripreme;
- promicati i popularizirati djelatnost Kluba i njegovu tradiciju u nogometnom športu;
- surađivati s drugim organizacijama, udrugama i institucijama u oblasti fizičke kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva, te nogometnim i ostalim športskim klubovima;
- voditi brigu oko održavanja i daljnje izgradnje športskih objekata kojima Klub raspolaže;
- sudjelovati u radu svih razina nogometnih saveza u kojem je Klub udružen.
Klub je neutralan po pitanju politike i vjere
Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljeno na njihovoj rasi, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju iz kluba.

Članak 10.

Radi ostvarenja svoje zadaće, Klub može osnovati trgovačko društvo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a sa ciljem osiguranja materijalnih uvjeta rada i razvoja Kluba.

IV. ČLANSTVO KLUBA

Članak 11.

Članom Kluba može postati svaki građanin koji se učlani u Klub te koji prihvaća temeljne odredbe o načinu rada djelovanja Kluba propisane ovim Statutom.

Članom Kluba može postati svaki građanin bez obzira na godine starosti.

Članom Kluba može postati i strani državljanin.

Članak 12.

Svaki član Kluba dobiva iskaznicu Kluba čiji oblik i sadržaj propisuje Izvršni odbor svojom odlukom.

Klub vodi evidenciju o svojim članovima.

Za vođenje evidencije članova zadužen je glavni direktor.

Članak 13.

Članovi Kluba imaju pravo:

- sudjelovati u radu tijela Kluba na način propisan ovim Statutom, te drugim aktima Kluba;
- birati i biti birani u tijela Kluba na način propisan ovim Statutom;
- biti pravodobno izvješćeni o radu kluba i njegovih tijela, te o materijalnom - financijskom poslovanju

Članak 14.

Članovi kluba imaju obvezu:
- svojim radom i aktivnostima doprinositi ostvarivanju svrhe i zadaće Kluba;
- svojim osobnim ponašanjem doprinositi ugledu Kluba te ga popularizirati;
- uredno plaćati članarinu;
- zvršavati i druge obveze utvrđene ovim Statutom, aktima Kluba te odlukama Kluba

Članak 15.

Nogometaši Kluba pored prava i obveza utvrđenih prethodnim člancima imaju i druge obveze i prava utvrđene ovim Statutom, ugovorima te odlukama tijela Kluba.

Članak 16.

Članstvo u klubu može prestati iz slijedećih razloga:
- dobrovoljnim istupanjem;
- neplaćanjem članarine u vremenskom razdoblju od jedne godine neprekidno;
- isključenjem iz Kluba;
- smrću člana;
- prestankom djelovanja Kluba.

Članak 17.

Član može biti isključen iz Kluba u slijedećim slučajevima:
- ako svojim radom i ponašanjem šteti Klubu i njegovom ugledu;
- ako radi protiv interesa Kluba, te ne izvršava obveze člana Kluba.

Članak 18.

Odluku o isključenju člana Kluba donosi Izvršni odbor.
Odluka Izvršnog odbora je konačna

V. IMOVINA KLUBA

Članak 19.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva, pokretnine, nekretnine te prava ustanovljena u korist Kluba.

Članak 20.

Klub kao pravna osoba ima žiro-račun putem kojeg raspolaže sa novčanim sredstvima na način propisan zakonom.

Članak 21.

Materijalno - financijsko poslovanje Kluba vodi se i organizira na način i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Kluba.

Članak 22.

Prihodi Kluba ostvaruju se iz slijedećih izvora:
- od članarine;
- od prodaje ulaznica sa športskih priredbi;
- od igara na sreću u skladu sa zakonom;
- od dotacija, sponzorstva, donacija, priloga i sl. ;
- od prodaje reklamnih predmeta i suvenira;
- od prihoda ostvarenog gospodarskom djelatnošću osnovanog trgovačkog društva;
- iz drugih izvora.

Članak 23.

Klub može stjecati i otuđivati pokretnine i nekretnine u skladu sa zakonima.
Odluku o stjecanju ili otuđivanju pokretnine ili nekretnine donosi Izvršni odbor svojom odlukom.

Članak 24.

Korištenje financijskih sredstava tijekom kalendarske godine obavlja se na osnovu financijskog plana koji donosi izvršni odbor na početku poslovne godine.

Članak 25.

Uprava Kluba odgovorna je za zakonitost korištenja i raspolaganja imovinom Kluba, a posebice financijskih sredstava Kluba. O korištenju financijskih sredstava uprava podnosi izvješća Izvršnom odboru.

VI. UPRAVLJANJE KLUBOM

Članak 26.

Klub ima slijedeća tijela:
- Skupštinu
- Izvršni odbor
- Predsjednika Izvršnog odbora
- Upravu koju čine:
Izvršni dopredsjednik
Glavni direktor
- Nadzorni odbor
Prava, obveze i nadležnost tijela upravljanja Kluba uređuju se ovim Statutom te poslovnicima o radu.
Tijela kluba bira ili imenuje klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom statutu i provedbenim pravilnicima.

a) Skupština Kluba

Članak 27.

Skupština kluba je najviše tijelo Kluba.

Članak 28.

Skupština Kluba je nadležna za:

- donošenje Statuta Kluba, te njegove izmjene i dopune;
- donošenje poslovnika o radu Skupštine Kluba;
- donošenje Pravilnika o dodjeli nagrade Ponos Dinama
- odlučivanje o statusnim promjenama Kluba;
- biranje i razrješenje predsjednika Izvršnog odbora, potvrđivanje članova Izvršnog odbora, te biranje i razrješenje članova Nadzornog odbora
- utvrđivanje poslovne politike Kluba;
- usvajanje završnog računa Kluba.

Članak 29.

Skupštinu čini 80 članova koje na prijedlog Izvršnog odbora biraju članovi Skupštine starog saziva.

Mandat članova skupštine traje tri (3) godine, te se može obnoviti.


Članak 30.

Izvršni odbor predlaže članove Skupštine iz redova:
1. Članova kluba
2. trenera te bivših igrača i trenera
3. Bivših funkcionera kluba
4. povjerenika i drugih osoba za koje smatra da mogu doprinijeti ugledu i promicanju kluba

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka članovi skupštine bez obzira na članstvo u klubu ne mogu biti:
-aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine
-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine
-članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine
-menadžer u sportu odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana.
-osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 48. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela.
-nogometaš koji profesionalno sudjeluje u sportskom natjecanju u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK Dinamo.
-dioničar nogometnog kluba - š.d.d. u Republici Hrvatskoj.
-član tijela upravljanja drugog kluba u RH.
-osoba koja je s menađerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koja obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik.
-osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjigama oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku, prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika RH i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.
-osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja kluba.
-osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u sportu ili u vezi sa sportom.
Članak 31.

Na svakoj sjednici Skupština izabire radno predsjedništvo od 3 člana koje rukovodi radom Skupštine
Radno predsjedništvo između sebe izabire jednog člana za predsjedavajućeg tom sjednicom Skupštine.
Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuje predsjedavajući tom sjednicom Skupštine i zapisničar.

Članak 32.

Predsjednik Izvršnog odbora kluba saziva sjednicu Skupštine, te predlaže dnevni red i prijedlog odluka koje bi Skupština trebala usvojiti.
Poslovnikom o radu Skupštine NK "Dinamo" pobliže se utvrđuju pitanja u svezi sa sazivanjem i načinom rada skupštine.


Članak 33.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu na zahtjev:

- Izvršnog odbora;
- jedne trećine ukupnog broja članova skupštine

 

Članak 34.

Rad Skupštine Kluba je javan.
Skupština odlučuje na sjednicama koje mogu biti redovne ili izvanredne.
Redovne sjednice održavaju se jednom godišnje, a izvanredne prema potrebi.

Članak 35.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova.
Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, a izuzetno se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina od ukupnog broja članova.

 

b) Izvršni odbor

Članak 36.

Izvršni odbor Kluba je izvršno tijelo Skupštine i kojoj odgovara za svoj rad.
Izvršni odbor broji od 9 do 16 članova Mandat predsjednika traje četiri (4) godine, a članova Izvršnog odbora traje tri(3) godine
Član izvršnog odbora ne može biti:
-aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila posljednje tri godine
-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine
-članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine
-menadžer u sportu odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana.
-osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 48. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela
-nogometaš koji profesionalno sudjeluje u sportskom natjecanju u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK Dinamo.
-dioničar nogometnog kluba - š.d.d. u Republici Hrvatskoj.
-član tijela upravljanja drugog kluba u RH.
-osoba koja je s menađerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koja obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik.
-osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjigama oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku, prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika RH i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.
-osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja kluba.
-osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u sportu ili u vezi sa sportom.
-članovi uprave kluba
Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:
-razrješenja
-podnošenjem pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke
-gubitka poslovne sposobnosti
-pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 48. statuta
-nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost

Članak 37.

Izvršni odbor Kluba obavlja slijedeće poslove:

- provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine

- predlaže izmjene i dopune Statuta Kluba

- usvaja opće akte Kluba, te Pravilnike o radu kluba

- predlaže Skupštini program razvoja Kluba

- imenuje Izvršnog dopredsjednika, glavnog direktora, sportskog direktora te izvršnog direktora kluba na mandat od 3 godine i odlučuje o njihovom razrješenju

- utvrđuje uvjete za zaključivanje, sklapanje te raskid ugovora sa igračima

- donosi potrebne odluke o organiziranju turnira, o odigravanju prijateljskih utakmica te o mjestu i pripremama igrača

- donosi odluke o nagrađivanju, izvanrednom nagrađivanju igrača i ostalih djelatnika Kluba za postignute rezultate

- osigurava redovito izvješćivanje javnosti i članstva Kluba o radu i rezultatima Kluba

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Kluba ili koja mu u nadležnost odredi Skupština

- daje ovlaštenje za pregovore i zaključivanje ugovora o transferu igrača stručnim osobama iz redova zaposlenika

Članak 38.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova

Članak 39.

Izvršni odbor može osnivati stalna i povremena radna tijela i komisije

Predsjednik Izvršnog odbora

Članak 40.

Skupština izabire predsjednika Izvršnog odbora. Predsjednik Izvršnog odbora po svojoj je funkciji predsjednik kluba.
Predsjednik Izvršnog odbora izabire članove Izvršnog odbora koje mora potvrditi Skupština kluba. Ako Skupština kluba ne potvrdi pojedinog člana Izvršnog odnbora, Predsjednik Izvršnog odbora dužan je odrediti novog člana, te žurno sazvati Skupštinu radi potvrđivanja tog člana.


Članak 41.

Predsjednik Izvršnog odbora Kluba predstavlja Klub u zemlji i inozemstvu.

Članak 42.

Predsjednik Izvršnog odbora saziva sjednice, predlaže dnevni red, rukovodi radom Izvršnog odbora te vodi brigu o pravovaljanosti odluka i drugih akata koje je donio Izvršni odbor i Skupština Kluba.
U njegovoj odsutnosti mijenja ga član Izvršnog odbora Kluba kojeg predsjednik prethodno odredi.
Predsjednik Izvršnog odbora Kluba potpisuje odluke koje donosi Izvršni odbor Kluba.

Uprava

Članak 43.

Upravu kluba čine
- Izvršni dopredsjednik
- glavni direktor
Uprava Kluba rukovodi poslovanjem i radom stručnih službi Kluba u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Uprava Kluba je poslovodno tijelo kluba.

Članak 44.

Izvršnog dopredsjednika i glavnog direktora imenuje na vrijeme od tri (3) godine Izvršni odbor
Odredbe o uvjetima pod kojima se imenuju i razrješavaju izvršni dopredsjednik i glavni direktor pobliže se uređuju odlukom Izvršnog odbora

Članak 45.

Izvršni dopredsjednik i glavni direktor Kluba u redovnom poslovanju su zastupnici Kluba i zastupaju ga u pravnom prometu bez ograničenja u svim poslovima osim u poslovima gdje se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni dopredsjednik i glavni direktor zastupaju Klub svaki pojedinačno i samostalno. Izvršni odbor svojom odlukom određuje poslove za poduzimanje kojih izvršni dopredsjednik i glavni direktor moraju imati prethodnu suglasnost Izvršnog odbora.

Članak 46.

Uprava obavlja slijedeće poslove
- predlaže organizaciju Kluba
- organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi kluba
- zastupa Klub u poslovanju
- odgovorna je za zakonitost poslovanja u Klubu
- zaključuje pravne poslove u ime i za račun Kluba
- daje stručne upute djelatnicima u stručnim službama
- brine se o provođenju odluka Skupštine, Izvršnog odbora i Odbora za hitnost
- podnosi potrebna izvješća tijelima Kluba
- obavlja i ostale poslove prema odlukama tijela Kluba
Za svoj rad, kao iza rad stručnih službi izvršni dopredsjednik, i glavni direktor odgovorni su izvršnom odboru kluba. Način rada i podjela nadležnosti između članova koji čine Upravu kluba uredit će Izvršni odbor posebnim aktom koji u tu svrhu donosi.

e) Nadzorni odbor

Članak 47.

Nadzorni odbor skrbi o poštivanju zakona, Statuta i općih akata Kluba, financijskom poslovanju Kluba te raspolaganju njegovom imovinom.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 člana.

Odluke su pravovaljane ako su izglasane jednoglasno.
Mandat članova Nadzornog odbora traje tri (3) godine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

U radu kluba ne može djelovati niti sudjelovati u nogometnim natjecanjima obavljati stručne poslove u nogometu, osoba osuđena za kazneno djelo protiv RH, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjle kazne.

Članak 49.

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u nogometnim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u nogometu i sudjelovanju u radu skupštine ili tijela upravljanja Kluba, do okončanja postupka.

Članak 50.

Opći akti kluba moraju se usuglasiti sa odredbama ovog Statuta u roku od šest (6) mjeseci nakon njegovog donošenja.

Članak 51.

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština Kluba.

Članak 52.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

// 01.10.2010.

© 2010-2011 ZajednozaDinamo.com